Package strace


Task #StateChangedOwnerBranchComponents
297307DONE26.03.2022 16:16Dmitry V. Levinsisyphus
293225DONE10.01.2022 14:07Dmitry V. Levinsisyphus
291134DONE01.12.2021 23:31Dmitry V. Levinsisyphus
287804FAILED22.10.2021 16:30Gleb Fotengauer-Malinovskiysisyphus
284408DONE02.09.2021 14:51Dmitry V. Levinsisyphus
278034DONE19.07.2021 2:35Dmitry V. Levinsisyphus
270734DONE26.04.2021 17:22Dmitry V. Levinsisyphus
265761DONE17.02.2021 20:48Dmitry V. Levinsisyphus
263427DONE14.12.2020 13:21Dmitry V. Levinsisyphus
262846DONE03.12.2020 2:50Dmitry V. Levinsisyphus
256745DONE24.09.2020 13:36Dmitry V. Levinsisyphus
255971DONE06.08.2020 20:42Dmitry V. Levinsisyphus
254684DONE09.07.2020 1:40Dmitry V. Levinsisyphus
253022DONE09.06.2020 1:50Dmitry V. Levinsisyphus
252671DONE02.06.2020 0:42Dmitry V. Levinsisyphus
249532DONE07.04.2020 15:44Dmitry V. Levinsisyphus
242630DONE06.02.2020 20:32Dmitry V. Levinsisyphus
242501DONE07.12.2019 5:13Dmitry V. Levinsisyphus
241947DONE29.11.2019 2:54Dmitry V. Levinsisyphus
234377DONE25.09.2019 20:06Dmitry V. Levinsisyphus
234303DONE12.07.2019 20:40Dmitry V. Levinsisyphus
228104DONE22.05.2019 18:48Dmitry V. Levinsisyphus
225198DONE19.03.2019 9:09Dmitry V. Levinsisyphus
218650DONE27.12.2018 4:57Dmitry V. Levinsisyphus
215809DONE30.10.2018 19:48Dmitry V. Levinsisyphus
213249DONE19.09.2018 3:13Dmitry V. Levinsisyphus
211362DONE14.08.2018 5:17Dmitry V. Levinsisyphus
208434DONE15.06.2018 2:31Dmitry V. Levinsisyphus
204729DONE20.04.2018 3:28Dmitry V. Levinsisyphus
203562DONE05.04.2018 16:30Dmitry V. Levinsisyphus
200574DONE14.02.2018 16:38Dmitry V. Levinsisyphus
200547DONE14.02.2018 2:54Dmitry V. Levinsisyphus
194487DONE14.11.2017 2:37Dmitry V. Levinsisyphus
187896DONE05.09.2017 19:56Dmitry V. Levinsisyphus
187152DONE16.08.2017 8:39Dmitry V. Levinsisyphus
185966DONE28.07.2017 23:36Dmitry V. Levinsisyphus
185067DONE05.07.2017 15:44Dmitry V. Levinsisyphus
181759DONE14.04.2017 23:09Dmitry V. Levinsisyphus
180628DONE21.03.2017 15:26Dmitry V. Levinsisyphus
178215DONE15.02.2017 0:20Dmitry V. Levinsisyphus
177845DONE08.02.2017 20:51Dmitry V. Levinsisyphus
175609DONE29.12.2016 20:38Dmitry V. Levinsisyphus
174360DONE14.12.2016 13:46Dmitry V. Levinsisyphus
174128DONE08.12.2016 0:46Dmitry V. Levinsisyphus
172316DONE16.11.2016 20:50Dmitry V. Levinsisyphus
170337DONE04.10.2016 23:25Dmitry V. Levinsisyphus
169041DONE31.08.2016 13:19Dmitry V. Levinsisyphus
168864DONE24.08.2016 20:09Dmitry V. Levinsisyphus
167867DONE27.07.2016 2:05Dmitry V. Levinsisyphus
167198DONE20.07.2016 17:52Dmitry V. Levinsisyphus
167034DONE15.07.2016 3:00Dmitry V. Levinsisyphus
166638DONE04.07.2016 2:08Dmitry V. Levinsisyphus
165338DONE31.05.2016 20:38Dmitry V. Levinsisyphus
165048DONE24.05.2016 21:29Dmitry V. Levinsisyphus
164756DONE19.05.2016 18:04Dmitry V. Levinsisyphus
164751DONE15.05.2016 3:34Dmitry V. Levinsisyphus
164102DONE30.04.2016 2:51Dmitry V. Levinsisyphus
163834DONE26.04.2016 5:11Dmitry V. Levinsisyphus
163286DONE16.04.2016 4:23Dmitry V. Levinsisyphus
163153DONE14.04.2016 9:19Dmitry V. Levinsisyphus
162491DONE06.04.2016 3:40Dmitry V. Levinsisyphus
159794DONE21.02.2016 3:03Dmitry V. Levinsisyphus
158994DONE15.02.2016 2:01Dmitry V. Levinsisyphus
157983DONE06.02.2016 3:50Dmitry V. Levinsisyphus
156505DONE24.01.2016 22:03Dmitry V. Levinsisyphus
155995DONE15.01.2016 23:59Dmitry V. Levinsisyphus
155670DONE07.01.2016 6:25Dmitry V. Levinsisyphus
155478DONE29.12.2015 5:18Dmitry V. Levinsisyphus
155256DONE23.12.2015 7:37Dmitry V. Levinsisyphus
155193DONE22.12.2015 3:10Dmitry V. Levinsisyphus
155129DONE20.12.2015 3:24Dmitry V. Levinsisyphus
154752DONE10.12.2015 5:40Dmitry V. Levinsisyphus
153814DONE26.11.2015 6:24Dmitry V. Levinsisyphus
149381DONE19.09.2015 4:45Dmitry V. Levinsisyphus
148477DONE29.08.2015 20:45Dmitry V. Levinsisyphus
147935DONE21.08.2015 2:23Dmitry V. Levinsisyphus
147070DONE05.08.2015 0:14Dmitry V. Levinsisyphus
146962DONE02.08.2015 4:01Dmitry V. Levinsisyphus
146894DONE31.07.2015 2:56Dmitry V. Levinsisyphus
146612DONE24.07.2015 2:00Dmitry V. Levinsisyphus
145912DONE30.06.2015 22:16Dmitry V. Levinsisyphus
144577DONE22.05.2015 2:23Dmitry V. Levinsisyphus
142517DONE01.04.2015 0:38Dmitry V. Levinsisyphus
141546DONE06.03.2015 18:41Dmitry V. Levinsisyphus
141355DONE04.03.2015 4:18Dmitry V. Levinsisyphus
140871DONE22.02.2015 7:02Dmitry V. Levinsisyphus
139263DONE26.01.2015 23:58Dmitry V. Levinsisyphus
139037DONE22.01.2015 4:54Dmitry V. Levinsisyphus
138425DONE13.01.2015 4:44Dmitry V. Levinsisyphus
138164DONE08.01.2015 8:08Dmitry V. Levinsisyphus
137816DONE30.12.2014 14:32Dmitry V. Levinsisyphus
135749DONE29.11.2014 0:48Dmitry V. Levinsisyphus
134485DONE12.11.2014 2:56Dmitry V. Levinsisyphus
130584DONE18.09.2014 13:53Dmitry V. Levinsisyphus
127245DONE15.08.2014 21:07Dmitry V. Levinsisyphus
120834DONE04.06.2014 20:46Dmitry V. Levinsisyphus
120540DONE31.05.2014 4:47Dmitry V. Levinsisyphus
118446DONE17.04.2014 19:36Dmitry V. Levinsisyphus
116758DONE21.03.2014 2:35Dmitry V. Levinsisyphus
115639DONE04.03.2014 18:08Dmitry V. Levinsisyphus
113768DONE08.02.2014 5:02Dmitry V. Levinsisyphus
113660DONE07.02.2014 1:23Dmitry V. Levinsisyphus
108764DONE19.11.2013 4:48Dmitry V. Levinsisyphus
Back to Top