Package rpmrebuild-arepo


Task # State Changed Owner Branch Components
291873 EPERM 15.12.2021 3:36 Vitaly Lipatov sisyphus
285392 DONE 30.10.2021 3:29 Vitaly Lipatov sisyphus
270986 DONE 30.04.2021 4:03 Dmitry V. Levin sisyphus
245548 EPERM 06.02.2020 10:29 Andrey Bychkov sisyphus
241470 DONE 22.11.2019 2:17 Dmitry V. Levin sisyphus
233481 FAILED 16.07.2019 20:39 Ivan Zakharyaschev c8
233477 DONE 16.07.2019 20:29 Ivan Zakharyaschev c8.1
233478 DONE 16.07.2019 20:05 Ivan Zakharyaschev c7.1
233482 DONE 15.07.2019 19:42 Ivan Zakharyaschev p8
233472 DONE 01.07.2019 11:09 Ivan Zakharyaschev p9
233233 DONE 28.06.2019 21:20 kernelbot c7
228290 DONE 17.06.2019 16:45 Ivan Zakharyaschev sisyphus
227334 DONE 23.04.2019 13:30 Ivan Zakharyaschev c8.1
227330 DONE 19.04.2019 6:13 Dmitry V. Levin sisyphus
225346 DONE 18.04.2019 1:08 Ivan Zakharyaschev c8.1
221606 DONE 17.04.2019 16:35 Ivan Zakharyaschev c7.1
225549 DONE 04.04.2019 5:54 Ivan Zakharyaschev c7.1
221604 DONE 07.03.2019 9:29 Ivan Zakharyaschev t7
219576 DONE 17.01.2019 22:24 Vladimir D. Seleznev icarus
219293 DONE 12.01.2019 19:02 Dmitry V. Levin sisyphus
215956 DONE 09.11.2018 11:46 Vladimir D. Seleznev c8
215954 DONE 09.11.2018 11:38 Vladimir D. Seleznev c7
215957 DONE 08.11.2018 15:52 Vladimir D. Seleznev c8.1
215955 DONE 08.11.2018 15:27 Vladimir D. Seleznev c7.1
215467 DONE 07.11.2018 14:46 Vladimir D. Seleznev p8
215591 DONE 30.10.2018 18:40 Vladimir D. Seleznev sisyphus
215466 DONE 26.10.2018 5:27 Vladimir D. Seleznev sisyphus
118373 DONE 17.04.2014 14:21 Anton V. Boyarshinov c7
117310 DONE 29.03.2014 18:43 Igor Vlasenko t7
117047 DONE 26.03.2014 17:28 Gleb Fotengauer-Malinovskiy p7
116731 DONE 25.03.2014 14:31 Gleb Fotengauer-Malinovskiy sisyphus
Back to Top